FPCUP Climate

Downstream Applications

Głównym celem projektu jest dostarczenie dodatkowych usług, które wzbogaciłyby portfolio usług i produktów oferowanych przez Copernicus Climate Change Service. W ramach projektu są rozwijane usługi dla następujących pojawiających się problemów: degradacja gruntów w postaci erozji gleb (Grecja), monitorowanie szkodników (Włochy) oraz zmiana użytkowania gruntów (Polska). Proponowane prace przeprowadzono w formie działań pilotażowych w krajach zaangażowanych w realizację projektu. W ramach projektu prowadzono konsultacje, podczas których zbierano potrzeby potencjalnych użytkowników nowych usług w krajach biorących udział w projekcie.

W roku 2023 przeprowadzono ocenę i potwierdzenie dokładności systemu automatycznego wykrywania zmian w sposobie wykorzystania ziemi. Ten system został opracowany w Instytucie Geodezji i Kartografii (IGiK) w 2021 roku i bazuje na wieloletnich danymi pochodzącymi z satelitów Sentinel-1 (dane radarowe) oraz Sentinel-2 (dane optyczne).

Opracowano także metodę do wykrywania zmian w pokryciu terenu, która została skonstruowana w ramach otwartego środowiska Python, przy wykorzystaniu ekosystemu Google Earth Engine. To podejście umożliwia korzystanie z dostępnych narzędzi i otwartego kodu źródłowego, co przyczynia się do efektywnej analizy wieloczasowych danych pochodzących z satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2. To kluczowy element procesu, który pozwala na zaawansowaną analizę zmian w pokryciu terenu oraz ich wpływu na zjawiska klimatyczne.

Schemat postępowania w projekcie.

W celu przetestowania efektywności tej metody, przeprowadzono badania na różnych obszarach geograficznych, które uwzględniały różne rodzaje zmian w pokryciu terenu. Na przykład, dokonano analizy zmian w obszarze Białowieży, skupiając się na zmianach w powierzchni lasów. W obszarze Otwock zbadano zmiany w zagospodarowaniu terenu, natomiast w Kamieńsku analizowano zmiany w udziałach terenów rolnych i naturalnych. Metoda została również przetestowana na różnych fragmentach obszarów w Grecji, skupiając się na zmianach w obszarach rolniczych, oraz we Włoszech, gdzie analizowano zmiany związane z urbanizacją. Wyniki tych badań są istotne dla systemu informacji wspierającego serwis zmian klimatycznych Programu Copernicus. Dzięki wykorzystaniu satelitów Sentinel-1 i Sentinel-2 oraz odpowiednich algorytmów, możliwe jest śledzenie i analiza zmian w pokryciu terenu na szeroką skalę.

Cały schemat działań oraz kod źródłowy tego systemu są dostępne w publicznym repozytorium na platformie GitHub . W ten sposób udostępniono narzędzia, które pomagają zrozumieć i monitorować zmiany w środowisku naturalnym, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Aplikacja opracowana w ramach projektu.
Opracowanie i rozwinięcie zastosowań dla użytkowników wspierających sektorowy system informacyjny w zakresie Serwisu Zmian Klimatycznych w ramach partnerskiej umowy ramowej Programu Caroline Hershel (akronim: FP CUP Downstream Applications), umowa nr 8-SI2.829837
Projekt międzynarodowy współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego UMOWA nr 5206/GRANT KE/2021/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W44/GRANT KE/2021 z dn. 29.12.2021r.