FPCUP Bałtyk

Open Data Framework for the Baltic Sea Drainage Basin

SEMINARIUM: Satelitarny monitoring środowiska 21.03.2024 on-line.

Głównym celem proponowanego działania jest wspieranie rozwoju innowacyjnych usług na rzecz zrównoważonego zarządzania w zlewni Morza Bałtyckiego. Innowacja powinna mieć na celu zarówno rozwój oprogramowania typu open source, aby zaspokoić potrzeby agencji rządowych, jak również promować wykorzystanie danych programu Copernicus w aplikacjach biznesowych. Do użytkowników należą agencje rządowe, które wciąż nie wykorzystują danych programu Copernicus, a także inne podmioty w sektorach leśnictwa, rolnictwa i rybołówstwa. Istnieje również bezpośrednie powiązanie z pracą i obowiązkami HELCOM (Komisja ds. Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku – Komisja Helsińska) i OSPAR (Konwencja z Oslo i Paryża) w zakresie monitorowania i ochrony Morza Bałtyckiego i północno-wschodniego Atlantyku. Dzięki współpracy z powyższymi zainteresowanymi stronami i zrzeszaniu ich, działanie pozwoli na szersze wykorzystanie danych programu Copernicus w celu wspierania zdrowego środowiska morskiego.

  1. Tartu Observatory (TO), EE
  2. Finnish Meteorological Institute (FMI), FI
  3. Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences (CBK PAN), PL
  4. Institute of Geodesy and Cartography (IGiK), PL
  5. Swedish National Space Agency (SNSA), SE

Instytut Geodezji i Kartografii (IGIK) przeprowadzi monitorowanie warunków hydrologicznych i częstotliwości występowania suszy oraz zmienności wilgotności gleby. Ponadto zorganizowane zostaną spotkania z użytkownikami celem przedstawienia korzyści z zastosowań danych Copernicus. Zostanie stworzona wspólna i otwarta platforma współpracy oraz wspólny portal internetowy do udostępniania metod, algorytmów i analiz.

IGiK wykorzysta dane Sentinel do monitoringu wilgotności gleby i mapowania częstotliwości suszy. Modele wykrywania suszy zastosowane na całym obszarze graniczącym z Bałtykiem zostaną przetestowane i poddane walidacji. W celu monitorowania zmian w produkcji roślinnej i leśnictwie w zlewni zostaną wyprodukowane serie czasowe oparte na Sentinel -1 i -2 dla rolnictwa. Szacowana susza oparta na danych EO, zmiany w strefach przybrzeżnych, produkcja roślinna itp. zostaną przeanalizowane i wdrożona zostanie wspólna platforma udostępniania metod i algorytmów.

IGiK zorganizuje wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN) ogólnopolskie konsultacje dla instytucji badawczych, organów rządowych, agencji i sektora prywatnego w rolnictwie i rybołówstwie oraz energetyce odnawialnej. Instytucje będą pochodzić z obszarów centralnych i przybrzeżnych. Stworzy to możliwość omówienia wykorzystania danych Copernicus dla specyficznych warunków regionu Morza Bałtyckiego oraz ułatwi zastosowanie programu Copernicus w zakresie monitorowania zmian krajobrazu i modelowania zrzutów azotanów z gruntów rolnych do Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji o projekcie na stronie Programu Copernicus .

The FPCUP project is financed by the European Commission under the FPA no.: 275/G/GRO/COPE/17/10042, Action No.: 2020-3-24 (Wspieranie rozwoju innowacyjnych usług
na rzecz zrównoważonego gospodarowania w zlewni Morza Bałtyckiego Akronim: FP CUP Bałtyk)
Projekt międzynarodowy współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego UMOWA nr 5445/GRANT KE/2022/2023/2 o wykonanie projektu międzynarodowego współfinansowanego Nr W57/GRANT KE/2022